• Pune, Maharashtra

शाश्वत प्रेम.!

शाश्वत प्रेम  ते फूल किती सुंदर होतं..! हे त्या भुंग्याला देखील माहीत होतं. दिवसभर त्याच्याभोवती पिंगा घालून,   उद्या ते कोमेजणार हे त्यानंही जाणलं होतं. कळीचं फूल आणि त्या फुलावर प्रेम त्याने का उगाच केलं होतं? आपण शाश्वत नसलो तरी प्रेम शाश्वत असतं हे त्या फुलाला देखील मग उमगलं होतं.! -शिवसुत